دلــــــــ تنگــــــــــــــــــــــــــی  

درخواست حذف این مطلب
دلــــــــ تنگــــــــــــــــــــــــــی گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـ ... هایـ ـمآن آنقــَ ـــ ـدر زیـاد میشود که دنیــــابا تمام ِ وسعتش برایـَمان تنگ میشود.... دلتنــگـم... دلتنـــــگ ... ی کـــــه گردش روزگــــارش به من که رسیــــد ازحرکـت ایستـاد... دلتنگ ... ی که دلتن ... هایم را ندید... دلتنگ ِ خود َم... خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام ... گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم یک بار از دیار… یک بار از

ادامه مطلب  

بی وفایی روزگار  

درخواست حذف این مطلب
منــــ مانده امـــــــ و یک برگــــــــــه سفـــــــیدیکِـــــــ دنیـــــــا حرفــــــ ناگفتنیــــــــــــو یکــــــــ بغلــــــــــ تنهایی و دلتن ... ــــــــدرد دلــــــــ منــــــ در این کاغـــــذ کوچیکــــ جا نمیشــــــــودو در اینـــ سکــــوتـــــــ بغض آلـــــــودقطـــــره کوچکـــــی هوس سـرسـره بازیــــ میکنــــدو برگـــــــ سفیــــــدمـــــــــعاشــــــــقانه قطـــره را به آغوشــــ میکشـــــــد....

ادامه مطلب