لبخند تلخ  

درخواست حذف این مطلب
‌عجبــــ وفـــایـــي دآرد این دلتنگــــي…! تنهـــــاش که میـــذآریـــي میــری تو جمـــع و کلّی میگـــي و میخنــــدی… بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــي میآد بیرون می ایستـــه بغـــل دستــتــــ … دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه: خـــوبــي رفیـــق؟؟!! بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ ******* رَفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ...    خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّ

ادامه مطلب