پایان نامه جغرافیای !!! ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران  

درخواست حذف این مطلب
پایان نامه جغرافیای !!! ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون !!! ت دسته بندی جغرافیا باز

ادامه مطلب  

❎❎⏬⏬⏬⏬⏬❎❎  

درخواست حذف این مطلب
این ذات پان عیرانی های مزدور و فاشیست است‼ کودکان باید قبر پدر #متوهم #زن_ستیز و #فاشیست فردوسی را بشناسند‼ نه مقبره‌ی ستارخان ... ... ... مشروطیت را‼ چون همان تفکرات #ناسيوناليزم افراطی و راسیسمی هنوز در شریان های حکومت جاریست‼ کودکان باید #تختگاه_هیچ ... را بشناسند که یهودیان صهیونیزم برایمان پدید آورده‌اند نه #ارک تبریز را که سمبل مقاومت است‼ چون در این حکومت جعل پیشه #پان_عیرانی ها و ابزارشان برای استعمار است‼ کودکان باید،  باید، باید ملل

ادامه مطلب